Bugarttia Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en het gebruik van de www.Bugarttia.com website en de informatie, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Website zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
Daarnaast gelden voor Bugarttia Members, de Bugarttia gedragsregels en de Bugarttia beleidsregels.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien. Herziene versies zullen per direct in werking treden, wij raden u ook aan om regelmatig deze gebruikersvoorwaarden te raadplegen.

De Bugarttia Website geeft informatie over de Bugarttia, de Zakelijke mogelijkheid, de producten en diensten en is bedoeld voor gebruik in Nederland en is gebaseerd op het Nederlands recht.

Bugarttia accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Bugarttia Website vanuit andere landen.

De Bugarttia gebruiksvoorwaarden bestaan uit de volgende delen;

1. Door Wachtwoord Beschermde Delen van de Bugarttia Website

2. Bugarttia Privacyverklaring en Privacybeleid

3. Auteursrecht en gebruik van materialen op de Bugarttia Website

4. Links naar andere websites

5. Links vanaf andere websites naar de Bugarttia Website

6. Beperking van aansprakelijkheid, uitsluiting van garanties en vrijwaring

7. Het beperken of blokkeren van de toegang tot de Bugarttia website voor overtreding van deze website gebruiksvoorwaarden

8. Geldigheid van afzonderlijke bepalingen

9. Keuze van toepasselijk recht en jurisdictie

1. Door Wachtwoord Beschermde Delen van de Bugarttia Website

De door wachtwoord beschermde delen van de Bugarttia Website zijn uitsluitend bestemd voor leden en hun klanten in Nederland. Indien u nog geen lid kent en contact met een lid wilt opnemen, kunt u het contactformulier gebruiken dat beschikbaar is op www.Bugarttia.nl.

Let op:Wachtwoorden mogen niet verstrekt worden aan derden en dienen beschermd te worden tegen ongeautoriseerde toegang. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord dient u direct Bugarttia op de hoogte stellen. Bugarttia accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade die veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van wachtwoorden.

2. Bugarttia’s Privacyverklaring en Privacybeleid

Alle persoonsgegevens die verstrekt worden aan Bugarttia tijdens het gebruik van de Website zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring voor Websitebezoekers.

Alle informatie die u aan Bugarttia verstrekt gedurende uw gebruik van de Bugarttia Website dient correct, compleet en up-to-date te zijn. Indien wij aanleiding hebben om te vermoeden dat incorrecte, incomplete of niet up-to-date informatie is verstrekt kan de toegang tot de Bugarttia Website worden beperkt of geblokkeerd.

3. Auteursrecht en Gebruik van de Bugarttia Website Materialen

De Bugarttia Website en materialen die beschikbaar worden gemaakt op de Bugarttia Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsnamen en merkenrechten, met inbegrip van de naam “Bugarttia” en het Bugarttia-logo, en zijn het eigendom van Bugarttia of worden door Bugarttia gebruikt onder een licentie of met toestemming van de eigenaar van deze rechten. Materialen die beschermd worden door dergelijke intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het design, de layout en het uiterlijk van de Website, weergaves, foto’s en beelden, verhalen en andere materialen die beschikbaar zijn op de Bugarttia Website.

Website Materialen mogen alleen verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt worden of anderszins gepresenteerd worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bugarttia. Als een uitzondering op de regel verstrekt Bugarttia aan leden een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de Website Materialen te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten van de leden door middel van het downloaden, opslaan, printen, kopiëren, delen en vertonen van Website Materialen, mits het Materiaal niet wordt aangepast en de oorsprong van de informatie wordt aangeduid in het geval dat de Website Materialen worden verstrekt aan derde partijen. Indien u verdere vragen heeft omtrent het gebruik van de Website Materialen, neem dan contact met ons op via het Contactformulier. Het recht om de door wachtwoord beschermde delen van de Bugarttia Website te gebruiken als leden eindigt wanneer de ledenovereenkomst wordt beëindigd, zonder dat Bugarttia nadere stappen hoeft te ondernemen. In het geval van beëindiging dient het lid alle opgeslagen, geprinte of gekopieerde materialen te vernietigen, tenzij deze bewaard dienen te worden om te voldoen aan juridische vereisten.

4. Links naar Andere Websites

We kunnen links plaatsen naar andere websites waarover we geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of materialen die beschikbaar zijn op websites van derden. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van alle websites van derden te lezen voordat u gebruikt maakt van deze websites of uw persoonsgegevens of andere informatie verstrekt aan of via deze websites.

5. Links van Andere Websites naar de Bugarttia Website

Het plaatsen van links van websites van derden naar www.Bugarttia.com vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Bugarttia. Indien u een link wilt plaatsen vanaf andere websites, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen middels het Contactformulier.

6. Beperking van Aansprakelijkheid,

Uitsluiting van garanties en vrijwaring voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zullen noch Bugarttia noch haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe of indirect schade, gevolgschade, of enige andere vorm van schade, waaronder maar niet beperkt tot zaakschade, immateriële schade en economische schade, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van of toegang tot de Bugarttia Website, of voor gevallen waar u geen gebruik kunt maken van of toegang kunt krijgen tot de Bugarttia Website en haar inhoud.

Bugarttia zal redelijke inspanningen verrichten om er zorg voor te dragen dat op deze Website beschikbare informatie en materialen correct zijn. Bugarttia kan echter niet garanderen dat de informatie en materialen accuraat zijn en aanvaardt geen verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor het accuraat, volledige of authentiek zijn van de informatie en materialen die beschikbaar zijn op deze Website. Wij geven geen garantie dat de Bugarttia Website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat de Website geen virussen of andere componenten bevat die schadelijk kunnen zijn voor apparatuur of software die u mogelijk gebruikt en wij garanderen niet dat de Bugarttia Website op ieder moment of op een specifiek moment beschikbaar zal zijn. U vrijwaart Bugarttia van iedere aansprakelijkheid en schade die verband houdt met een schending door u van deze Website Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Bugarttia Website.

7. Het Beperken of Blokkeren van de Toegang tot de Bugarttia Website bij Overtreding van deze Website Gebruiksvoorwaarden

In het geval van een schending van deze Website Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het gebruik van de Bugarttia Website of delen daarvan voor een andere doel dan waarvoor zij bedoeld zijn, kan Bugarttia uw toegang tot de Bugarttia Website beperken of blokkeren. Bugarttia behoudt zich in het algemeen het recht voor om gedeeltelijk of in zijn geheel de Website of haar inhoud wijzigen, blokkeren of beëindigen voor welke reden dan ook.

8. Geldigheid van Afzonderlijke Bepalingen

Indien een van de bepalingen van deze Website Gebruikswaarden ongeldig is of ongeldig wordt verklaard door een rechtbank, zal dat niet de geldigheid van de overige bepalingen aantasten.

9. Keuze van Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Het gebruik van de Bugarttia Website en deze Website Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Tenzij bij rechte anders bepaald, zal een Nederlandse rechtbank exclusieve jurisdictie hebben om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Bugarttia Website of deze Website Gebruiksvoorwaarden.